Programa

Ponents

Edició 2023

Política de privacitat

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, i amb la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les vostres dades seran tractades per l’Associació Tandenn i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès com a Responsable del Tractament amb la finalitat de fer constar la recepció de la vostra petició, atendre-la i gestionar el dret de les persones a relacionar-se amb l’Ajuntament, d’acord amb l’article 66 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l’article 49 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Les dades no s’utilitzaran per a finalitats diferents ni se cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi. Les dades seran conservades només durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació mitjançant sol·licitud adreçada a la persona Delegada de Protecció de Dades de l’Ajuntament per mitjans electrònics a www.vilafranca.cat o bé presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carrer de la Cort, 14 – 08720 Vilafranca del Penedès.

Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics. Per a més informació consulteu la nostra política de privacitat a www.vilafranca.cat

CATALUNYA SUMMIT

Jornada de Futurs innovadxrs i emprenedxrs

08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona

#CatalunyaSummit